dilluns, 26 d’octubre de 2009

sense escoltar els nostres veïns i veïnes, puja la pressio fiscal en Sant Cebria

Estic estudiant la proposta d'ordenances fiscal que fa el govern de CiU i ERC, alhora que puja de intensitat el meu mal humor.
A pesar que els nostres ciutadans i ciutadanes han presentat un munt de sugnatures per que no pugi la pressio fiscal en el nostre municipi, ells augmentarant un 10% la taxa de l'escola bressol, i un altre 5% la de la recollida de la brosa, igualment l'IBI tindra un augment aproximat d'altre 10% degut a la revisio catastral , en tant que no han volgut reduir el tipu, d'aquest impost. en poques paraules s'han passat per alla les peticions dels nostres veïns i veïens. Si son els matexos que parlant del dret a decidir ?

No han tingut cap problema en tornar a pujar , el rebut que pagaren moltes families per l'escola bressol. Es el tercer any que porten pujant un 10% anual , un 30% sera el que porten de pujada acumulada en tres anys, des de que el PSC no esta en el govern municipal.

Igualment respecte l'IBI els nostres ciutadans varen demanar que aquest any no pugesi la pressio fiscal degut a l'actual situacio economica que pateixen moltes families, el resultat, indiferencia, tornarem a pagar per el proper any altre 10%mes.

Es la unica forma que coneixen de governar , pujar la pressio fiscal sense tenir en compte la situacio de les families ni tampoc la necesitat d'educar els nostres fills i filles, en poques paraules sense tenir en compte l'importancia de l'educacio i de l'integracio de la dona en el mon laboral, i evidenment sense pensar en la capacitat economica de cada ciutada.

Aixo si el nostre Alcalde no ha pensat en cap moment , com li hem demanat, en que torni al sou que tenia abans de guanyar les eleccions per majoria absoluta i que es el que recomana l'associacio de municipis, nomes es va pujar un 25%, estara ja ara compensat amb el 30% que ha pujat el preu de l'escola bressol ?

dimecres, 14 d’octubre de 2009

El nostre poble es pot quedar sense part de les ajudes de l'estat perquè el govern de CiU no ha comprovat el personal que l’empresa havia de contracta

En el marc del pla E, s’han enquadrat les ajudes del Fons Estatal d’Inversió Local ( FEIL ) el nostre poble li varen tocar 540.000 € que el govern de CiU i ERC varen destinar a l’ampliació d’espais de l’escola Bressol i a l’obertura de la vegetació a les carreteres d’accés a les urbanitzacions, aquestes fruit de les nostres propostes.

La resta de diners els varen destinar a remodelar un local d´ un privat per ús de la policia local ( inversió de 120.000 € per un contracte a 10 anys ) i fer una ampliació dels vestidors del camp de futbol i aquí és on han sorgit els problemes.

Aquestes obres subvencionades el 100% pel govern Zapatero tenien unes condicions molts clares, entres aquestes que s´havien d´ atorgar a les diferents empreses interessades en funció del número de treballadors propis i contractats de l’atur que aportessin a dites obres.

La missió d’aquest pla era evident , contractar personal de l’atur, ajudar a les empreses i a les corporacions locals amb Inversions que en aquests moments potser no podrien fer.

La condició era que l’ajuntament havia de complir una sèrie de requisits, entre ells, comprovar que realment es dugessin a terme les contractacions de personal que havien ofertat les empreses, abans d’abonar la factura final.

Tots aquests requeriments després són comprovats per l’estat que demana al secretari municipal un certificat com que s’han acomplert aquestes condicions.

Doncs bé, el govern de CiU i ERC han obviat aquesta comprovació, concretament la Junta de govern local ha donat el vist i plau pel pagament de la factura final a una empresa que no ha contractat el personal de l’atur al que estava obligat.

Altra vegada la desídia, la falta d´ interès dels regidors implicats, el d´ urbanisme i el d’hisenda poden comportar que el nostre ajuntament perdi aquestes ajudes si l’estat comprova que no s’han complert les condicions que havia posat per donar aquestes subvencions.

L’obra pujava sobre els 120.000 € dels quals el nostre Ajuntament ja ha cobrat uns 90.000. Ara els resta per cobrar 30.000 € que són els que perillen.

Nosaltres hem fet el que ens pertocava, comprovar els expedients i presentar una moció per intentar clarificar aquestes irregularitats i a la vegada protegir la possible pèrdua d’aquets recursos pel nostre poble a la vegada que hem demanat responsabilitat política.

Per això hem convocat un ple extraordinari junt amb ICV que ja ens han comunicat que es durà a terme el proper dilluns 19 a les 20 h, a continuació un resum de la moció presentada:

Moció per la verificació i l’assumpció de responsabilitats polítiques en les subvencions a rebre del FEIL.
Des d´ aquest grup s’ha comprovat part dels expedients administratius del FEIL, així hem pogut constatar que com mínim, el projecte dels vestidors del camp de futbol no compleix els requisits per a rebre per part del nostre Ajuntament la subvenció de l’estat.
Hem pogut comprovar, que els treballadors contractats de l’atur, han estat des de l’abril fins l ´11 d’agost, quan l’empresa havia ofertat que estarien 7 mesos, el que pot representar que l’administració de l’estat no aboni aquest Ajuntament la subvenció o part de la subvenció d’aquest projecte.
Igualment hem comprovat que l’Ajuntament ja ha abonat la totalitat de l´import de l’obra a aquesta empresa.
Atès que el nostre Ajuntament tenia l’obligació de comprovar el compliment de les condicions de la contractació, d’acord amb les bases del FEIL i això no s’ha fet,

Es proposa a l’ajuntament en Ple, l´ adopció dels següents acords:

PRIMER.- El secretari municipal verificarà i certificarà el compliment de totes les obligacions per part dels contractistes respecte els diferents projectes del FEIL, aclarint si s’escau quin dels requisits no s’han complert. En el cas del projecte en que ja s’ha abonat la totalitat ho farà en un termini màxim d´ una setmana, enviant dit informe a tots els grups municipals. En la resta de projectes abans d’abonar les factures, una vegada fet, igualment enviarà informe a tots els grups municipals.

SEGON.- En el cas que el nostre Ajuntament deixi de rebre alguns dels imports de les subvencions per no haver fet la comprovació de les condicions del contracte d’acord amb les bases del FEIL, es demanarà responsabilitat política al regidor de l’àrea, de manera que el nostre alcalde exigirà la seva dimissió o li retirarà la delegació.

TERCER.- En cas de perjudici econòmic per al nostre poble, i si és possible legalment, es reclamarà l’import deixat de cobrar de la subvenció al regidor responsable de l’àrea que ha incomplert la seva obligació de seguiment del contracte que en canvi ha permès abonar l’import de la darrera factura al contractista.